1 LO – Pierwsza Liga Obywatelska

Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2020.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest wzrost aktywności i samoorganizacji społecznej wśród 48 podopiecznych Placówek Opiekuńczo Wychowawczych (dalej POW) oraz młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych (dalej RZ) w wieku od 12 do 19 lat z terenu województwa Małopolskiego w okresie od 01.06.2021 do 30.11.2022.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej, wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego, pozytywnych zachowań społecznych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Młodzi ludzie dzięki uczestnictwu w projekcie dowiedzą się jak skutecznie realizować wspólne przedsięwzięcia, jak wyłonić spośród siebie lidera, jak zarządzać grupą tak, aby dobrze funkcjonowała, jak rozdzielać zadania wśród członków grupy. W rezultacie jak zaangażować się w działania na poziomie społeczności szkolnej i lokalnej (na razie na poziomie POW) oraz jak rozwinąć umiejętności dyskusji i wyrażania poglądów, debaty.